The Big6 in Japanese

Translator: Setsuko Koga, Aoyamagakuin University, Tokyo

1. Kadai o haaku suru
1.1 Gakushu no meate o tukuru
1.2 Hituyona jyoho wa nanika


2. Jyoho o sagasu sujimichi o tateru
2.1 Jyohogen no shurui to tokusei o haakusuru
2.2 Jyohogen no hani o sibori saiteki na jyohogen o kimeru

3. Jyohogen o mitukeru
3.1 Jyohogen o mitukeru
3.2 Jyohogen no nakakara jyoho o mitukeru

4. Jyoho o riyosuru
4.1 Jyoho o mitukeru (yomu,miru,kiku)
4.2 Jyoho o chusitusuru

5. Jyoho o matomeru
5.1 Fukusu no jyoho o mokuteki ni awasete matomeru
5.2 Gakushu kekka o tutaeru

6. Hyokasuru
6.1 Gakushu seika nituite hyokarsuru
6.2 Kadaikaiketu no purosesu nituite hyokasuru